Statutes

Statuten van de Buitenlandse Persvereniging in Nederland en
Huishoudelijk Reglement

Statuten van de Buitenlandse Persvereniging in Nederland en Huishoudelijk Regelement

Statuten van de Buitenlandse Persv reniging in Nederland zoals goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1926, 17 januari 1936 en 3 januari 1953, en opnieuw vastgesteld in een buitengewone algemene ledenvergadering van 25 juni 1996, en ingaande 1 januari 1998.

Naam, zetel en duur
Artikel 1

De vereniging draagt de naam van Buitenlandse Persvereniging in Nederland en is gevestigd te ‘s Gravenhage. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Doel en middelen

Artikel 2
Het doel van de vereniging is het behartigen der journalistieke belangen van haar leden en het vergemakkelijkenvan hun beroepsbezigheden, welk doel zij tracht te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. overleg met de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, personen en organisaties;
b. bemiddelend en regelend optreden bij gelegenheden, waarbij de belangen van de buitenlandse pers betrokken zijn;
c. samenwerking met verenigingen van vakgenoten;
d. het beleggen van bijeenkomsten;
e. alle overige wettelijke middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Groepen van leden
Artikel 3

De vereniging bestaat uit: a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. leden voor het leven;
d. ereleden;
e. tv camerareman/vrouw of fotograaf;
f. Benelux leden.
a. Gewone leden zijn bonafide beroepsjournalisten, die in Nederland gevestigd zijn en als vast en geregeld correspondent werkzaam zijn voor buiten Nederland verschijnende dagbladen of weekbladen of buitenlandse persagentschappen, alle van genoegzame betekenis, of die in Nederland gevestigd zijn en vast en geregeld journalistieke televisie en radio uitzendingen van genoegzame betekenis naar het buitenland verzorgen. Toelating kan pas geschieden nadat zijn ten minste 12 maanden als zodanig in Nederland werkzaam zijn geweest, doch van deze bepaling kan het bestuur ontheffing verlenen, zulks bij gebleken overeenstemming met de commissie inzake de toelating van leden (de zgn. ballotage comissie).
b. Buitengewone leden zijn in Nederland gevestigde bonafide geregelde journalistieke medewerkers aan buiten Nederland verschijnende dagbladen of periodieken of buitenlandse persagentschappen, of in Nederland gevestigde bonafide medewerkers aan journalistieke televisie en radio uitzendingen naar het buitenland. Toelating kan pas geschieden, nadat zij ten minste 12 maanden als zodanig in Nederland werkzaam zijn geweest, doch van deze bepaling kan het bestuur ontheffing verlenen, op analoge wijze als voor gewone leden bepaald.
c. Leden voor het leven zijn personen, die als gewoon lid dusdanige diensten aan de vereniging hebben bewezen, dat zij voor een lidmaatschap voor het leven in aanmerking komen. (Waar hierna over gewone leden wordt gesproken, zullen hieronder, tenzij anders bepaald, ook leden voor het leven worden verstaan). Zij zijn niet noodzakelijk beroeps journalisten.
d. Ereleden zijn personen, die zich jegens de vereniging of jegens de buitenlandse pers in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
e. Zij die als tv cameraman/ vrouw of als fotograaf aan een buitenlands tv station of persagentschap zijn verbonden kunnen eveneens tot de vereniging worden toegelaten als buitengewoon lid, zoals onder de vereisten gesteld sub b.
f. Benelux leden zijn beroeps journalisten, die in Nederland, België, Luxemburg gevestigd zijn en vast en geregeld correspondent verantwoordelijk zijn voor de berichtgeving uit en over alle Benelux landen ten behoeve van buiten die landen verschijnende dag of weekbladen, periodieken, televisie en radio organisaties en persbureaix. Benelux leden worden geacht normaal contributie te betalen aan de Buitenlandse Persvereniging in Nederland, of zij kantoor houden in Nederland, België dan wel Luxemburg.

Donateurs
Artikel 4

Donateurs zijn zij, die belang stellen in en sympathie hebben voor het streven en het belang van de vereniging.

Toelating van leden
Artikel 5

Een verzoek om toelating tot het lidmaatschap moet vergezeld gaan van een schriftelijke aanbeveling van twee gewone leden en van de nodige bescheiden, w.o. een door de desbetreffende directie of hoofdredactie getekende verklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen. De schriftelijke aanbeveling kan in zeer uitzonderlijke gevallen achterwege blijven, maar uitsluitend als het Bestuur dit billijkt, ondersteund door de Commissie van Toelating (Ballotage commissie). Een verzoek tot toelating wordt altijd in handen gesteld van de Commissie inzake toelating van leden, die op grondige wijze de nodige gegevens omtrent de candidaat inwint en verifieert en daaromtrent aan het Bestuur advies uitbrengt, onder de mededeling of de candidaat, indien zij tot toelating adviseert, tot de gewone of buitengewone leden dient te behoren. Een candidaat die niet is toegelaten, kan eerst na verloop van een jaar een nieuwe aanvraag tot toelating indienen. De samenstelling van de commissie inzake de toelating van leden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Leden voor het leven en ereleden
Artikel 6

Leden voor het leven en ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het Bestuur of van minstens tien gewone leden, met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Contributie
Artikel 7

De vaststelleng van de contributie van gewone en buitengewone leden en van de bijdragen der donateurs geschiedt bij huishoudelijk reglement. Het bestuur is bevoegd een lid voor het leven vrij te stellen van contributie. Ereleden zijn geen contributie of bijdrage verschuldigd.

Vervallenverklaring of schorsing van lidmaatschap
Artikel 8

Een lid kan door het Bestuur als zodanig worden geroyeerd wegens wanbetaling der contributie. Voorts kan een lid door het Bestuur worden geroyeerd
of voor ten hoogste één jaar worden geschorst, of een schriftelijke waarschuwing van het bestuur krijgen, wanneer hij/zij naar de mening van het Bestuur of van ten minste tien leden, een daad heeft gepleegd in strijd met de waardigheid van het beroep, in strijd met de belangen of schadelijk voor de goede naam van de vereniging. Vooraf wordt hij/zij ten volle in de gelegenheid gesteld zich voor het Bestuur te verdedigen. Voor Beneluxleden geldt dezelfde procedure.
Van de uitspraak van het Bestuur is binnen 14 dagen beroep mogelijk. De algemene vergadering beslist over dit beroep. Tot die tijd blijft het besluit van het Bestuur van kracht.
Een lid voor het leven of een erelid kan op voorstel van het Bestuur of van ten minste tien leden, met ten minste tweelderde van de uitgebrachte stemmen, door de algemene ledenvergadering van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.
Wanneer het Bestuur de overtuiging mocht krijgen, dat er aanleiding bestaat een donateur niet langer als zodanig te handhaven, is het gemachtigd hem van de lijst van donateurs af te voeren.

Bestuur
Artikel 9

Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven gewone leden, door de algemene ledenvergadering te kiezen. Men moet ten minste één jaar gewoon lid zijn geweest, alvorens voor een bestuursfunctie in aanmerking te komen. Voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen, worden in functie gekozen. De bestuursleden treden elk jaar af en zijn terstond herkiesbaar.

Vertegenwoordiging
Artikel 10

Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het is behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering bevoegd zelfstandig op te treden ter behartiging van de belangen der leden. Het zal de vereniging vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen, en in dit geval alleen door gewone leden, waar en wanneer dat nodig mocht zijn.

Algemene vergaderingen
Artikel 11

Het Bestuur schrijft ten minste één algemene ledenvergadering per jaar uit. Het is verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, wanneer ten minste tien gewone leden dit, met opgaaf van redenen, wensen. Geeft het Bestuur binnen 14 dagen aan het verzoek van deze leden geen gevolg, dan zijn deze zelf bevoegd tot de oproeping van de verzochte vergadering over te gaan. Gewone en ereleden zijn stemgerechtigd, buitengewone leden hebben alleen een raadgevende stem.

Wijziging en ontbinding
Artikel 12

Tot wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging is het besluit nodig van een op de gewone wijze bijgeroepen vergadering, welk besluit moet zijn genomen met ten minste tweelderde van de uitgebrachte stemmen. Daartoe strekkende voorstellen kunnen echter niet staande de vergadering aan de orde worden gesteld. In geval van ontbinding wordt, na kwijting van alle schulden, het overschot van de kas bestemd voor een doel dat aan de vereniging is verwant.

Overgangsbepalingen
Artikel 13

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.
Artikel 14

Deze statuten tereden in werking op 1 januari 1998.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Artikel 1

Een gewoon, buitengewoon lid of Benelux lid, dat niet of niet meer voldoet aan de vereisten, gesteld in artikel 3 van de statuten, kan door het Bestuur worden overgebracht naar de buitengewone resp. gewone leden. Het betrokken lid heeft binnen 14 dagen recht van beroep. De algemene vergadering beslist over dit beroep.

Artikel 2
Het lid, dat van het lidmaatschap is vervallen verklaard, kan niet dan na drie jaar opnieuw als lid worden toegelaten, tenzij inmiddels de ongegrondheid is gebleken van de motieven en redenen, waarop de desbetreffende uitspraak berustte.

Artikel 3
De commissie inzake de toelating van leden bestaat uit drie gewone leden, van wie ten minste één bestuurslid. Zij worden telkens voor een jaar door de jaarvergadering gekozen, doch zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 4
De ledenlijst wordt ten minste telkens voor één jaar vastgesteld en gedrukt rondgezonden.

Contributie
Artikel 5

De jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vast gesteld, op voorstel van het Bestuur. Hetzelfde geldt voor een eventuele verhoging. Dit geldt ook voor Benelux leden. Het Bestuur kan wegens bijzondere omstandigheden een lid, telkens voor niet langer dan een half jaar, ontheffing van contributie verlenen. De jaarlijkse minimum bijdrage van donateurs wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het Bestuur en zijn werkzaamheden

Artikel 6

De voorzitter heeft de leiding van Ieden en bestuursvergaderingen. Bij onstentenis wordt hij vervangen door de vice voorzitter en bij diens onstentenis door de secretaris. De secretaris voert de correspondentie, houdt de notulen bij en brengt in de jaarvergadering het jaarverslag uit. De penningmeester voert het financieel beheer en is verplicht aan elk der bestuursleden op verlangen opening der boeken te doen. Hij/zij dient de fondsen der vereniging overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur te beleggen. Geen buitengewone uitgaven mogen door hem/haar worden gedaan dan met machtiging van de meerderheid der bestuursleden. Ter jaarvergadering doet hij/zij rekening en verantwoording van het financiele beheer over het afgelopen jaar. Hij/zij wordt gedéchargeerd door de jaarvergadering op advies van de commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording.

Artikel 7

De commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester bestaat uit drie gewone leden (geen bestuursleden). De leden van deze commissie zijn niet terstond herkiesbaar.

Artikel 8

Elk bestuurslid kan te allen tijde ontslag nemen, maar hij/zij blijft in functie tot zijn opvolger is gekozen. Elk bestuurslid is afzetbaar bij besluit van een daartoe uitgeschreven algemene ledenvergadering.

Artikel 9

Het Bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en overigens wanneer de voorzitter of minstens twee bestuursleden dat noodzakelijk achten. Besluiten mogen niet worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Artikel 10

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Artikel 11

In alle zaken waarin het dagelijks bestuur van mening is, dat bijeenroeping van het bestuur belemmerend zou werken op afdoening van een spoedeisende zaak, neemt het de maatregelen, die het nodig acht. Het dagelijks bestuur stelt in die gevallen zo spoedig mogelijk de overige bestuursleden op de hoogte van zijn handelen.

Artikel 12

Aangelegenheden die daartoe in de termen vallen, kunnen door het bestuur in handen van een commissie worden gesteld. Dit gescheidt met omschrijving van de aan de commissie verleende opdracht. Een dergelijke commissie is verplicht aan het bestuur verslag van zijn activiteiten uit brengen.

Artikel 13

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester aan de algemene Iedenvergadering dienen vooraf ter kennis van het bestuur worden gebracht. en goedgekeurd.

Artikel 14

De bestuursleden brengen hun ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten in rekening aan de verenigingskas. Ook de door commissies, ingesteld door bestuur enlof algemene vergadering, gemaakte kosten ten behoeve van de vereiging worden aan de kas van de vereniging in rekening gebracht.

Algemene vergaderingen
Artikel 15

Een algemene vergadering wordt, behoudens de vergadering bedoeld in artikel 11 der statuten, gehouden, zo vaak het bestuur of de voorzitter zulks noodzakelijk achten, of wanneer ten minste tien leden daartoe een schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen indienen.8

Artikel 16

Alleen onderwerpen, die op de agenda voor een algemene vergadering ver~ meld worden, kunnen aan de orde komen. Over andere onderwerpen, dan op de agenda medegedeeld, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering bij meerderheid van ten minste tweelderde der uitgebrachte geldige stemmen de behandeling van een onderwerp spoedeisend verklaart.

Artikel 17

Besluiten worden, tenzij in statuten of huishoudelijk reglement anders bepaald, bij meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt bij opsteking van handen gestemd. Bij staking van stemmen wordt in een volgende vergadering een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen nogmaals, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Artikel 18

Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien over personen de stemmen staken, wordt terstond een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen dan nogmaals dank brengt het bestuur advies uit. De beslissingen door een algemene vergadering te nemen in het geval van beroep, voorzien in artikel 1 van dit reglement, worden beschouwd als te lopern over zaken.

Artikel 19
leder voorstel, amendement of motie behoeft om in behandeling te komen de ondersteuning van ten minste twee gewone leden. Over een motie tot sluiting van het debat wordt niet beraadsklaagd, zodat deze terstond in stemming komt.

Artikel 20

In de jaarvergadering, bedoeld in artikel 11 van de statuten, worden de j aarverslagen van secretaris en penningmeester behandeld en hebben de nodige verkiezingen plaats.
Slotbepalingen

Artikel 21
In gevallen waarin statuten en reglementen niet voorziet, beslist het Bestuur.

Artikel 22

Dit reglement kan worden herzien op voorstel van het Bestuur of van tenminste tien gewone leden.